Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku podczas korzystania z Usługi, a także informuje o prawach do prywatności oraz o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika.

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia i ulepszenia Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przy użyciu darmowego Generatora Polityki Prywatności.

Interpretacja i definicje
Interpretacja

Słowa pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w poniższych terminach. Poniższe definicje będą miały takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje
Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszego Serwisu lub jego części.

Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie “kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Spółka (określana w niniejszej Umowie jako “Spółka”, “My”, “Nas” lub “Nasz”) odnosi się do Ultra CardioX.

Cookies to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika przez stronę internetową, zawierające, wśród wielu zastosowań, szczegóły dotyczące historii przeglądania tej strony.

Kraj odnosi się do: Rumunii
Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Serwis odnosi się do strony internetowej.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Dotyczy firm zewnętrznych lub osób fizycznych zaangażowanych przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagania Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu oznaczają automatycznie gromadzone dane, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub przez samą infrastrukturę Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

Serwis oznacza Ultra CardioX, dostępny pod adresem https://ultracardiox.ro.

Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, w zależności od przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

W trakcie korzystania z Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do kontaktu lub identyfikacji użytkownika. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Adres e-mail.

Imię i nazwisko

Dane o użytkowaniu

Dane użytkowe

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.